HOMEDESPRE NOISERVICII OFERITEINFO UTILECLIENȚICONTACT
MARCA NATIONALA
» Etape inregistrare
» Costuri

MARCA INTERNATIONALA
» Etape inregistrare si costuri

MARCA COMUNITARA
» Etape inregistrare si costuri

BREVET
» Etape inregistrare
» Costuri

DMI
» Etape inregistrare
» Costuri

EVALUARE MARCA

Oferta speciala de toamna

Raportati-ne o incalcare de drept de proprietate intelectuala. Noi vom lua masuri!

Termeni si ConditiiLege nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenþei neloiale


Parlamentul României

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 12 iunie 2001


Parlamentul României adoptã prezenta lege.


Art. I. - Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenþei neloiale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "Art. 1. - Comercianþii sunt obligaþi sã îºi exercite activitatea cu bunã-credinþã, potrivit uzanþelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor ºi a cerinþelor concurenþei loiale."
2. Dupã articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmãtorul cuprins: "Art. 11. - În înþelesul prezentei legi:
a) este consideratã ca fiind contrarã uzanþelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutãrii unilaterale a contractului sau utilizãrii unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitãrii la delict ºi achiziþionãrii de secrete comerciale de cãtre terþii care cunoºteau cã respectiva achiziþie implicã astfel de practici, de naturã sã afecteze poziþia comercianþilor concurenþi pe piaþã;
b) constituie secret comercial informaþia care, în totalitate sau în conexarea exactã a elementelor acesteia, nu este în general cunoscutã sau nu este uºor accesibilã persoanelor din mediul care se ocupã în mod obiºnuit cu acest gen de informaþie ºi care dobândeºte o valoare comercialã prin faptul cã este secretã, iar deþinãtorul a luat mãsuri rezonabile, þinând seama de circumstanþe, pentru a fi menþinutã în regim de secret; protecþia secretului comercial opereazã atâta timp cât condiþiile enunþate anterior sunt îndeplinite;

c) constituie fond de comerþ ansamblul bunurilor mobile ºi imobile, corporale ºi necorporale (mãrci, firme, embleme, brevete de invenþii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfãºurãrii activitãþii sale."

3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie concurenþã neloialã, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzanþelor cinstite în activitatea industrialã ºi de comercializare a produselor, de execuþie a lucrãrilor, precum ºi de efectuare a prestãrilor de servicii."

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 4. - Constituie contravenþii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii încât sã fie considerate, potrivit legii penale, infracþiuni:

a) oferirea serviciilor de cãtre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;
b) divulgarea, achiziþionarea sau folosirea unui secret comercial de cãtre un comerciant sau un salariat al acestuia, fãrã consimþãmântul deþinãtorului legitim al respectivului secret comercial ºi într-un mod contrar uzanþelor comerciale cinstite;

c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigurã predarea unei mãrfi sau executarea unor prestaþii în mod avantajos, cu condiþia aducerii de cãtre client a altor cumpãrãtori cu care comerciantul ar urma sã încheie contracte asemãnãtoare;
d) comunicarea sau rãspândirea în public de cãtre un comerciant de afirmaþii asupra întreprinderii sale sau activitãþii acesteia, menite sã inducã în eroare ºi sã îi creeze o situaþie de favoare în dauna unor concurenþi;

e) comunicarea, chiar fãcutã confidenþial, sau rãspândirea de cãtre un comerciant de afirmaþii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mãrfurilor/serviciilor sale, afirmaþii de naturã sã dãuneze bunului mers al întreprinderii concurente;
f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanþilor acestuia, pentru ca prin purtare neloialã sã poatã afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaºte sau a folosi clientela sa ori pentru a obþine alt folos pentru sine ori pentru altã persoanã în dauna unui concurent;

g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legãturilor stabilite cu aceastã clientelã în cadrul funcþiei deþinute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariaþi ai unui comerciant în scopul înfiinþãrii unei societãþi concurente care sã capteze clienþii acelui comerciant sau angajarea salariaþilor unui comerciant în scopul dezorganizãrii activitãþii sale.
Contravenþiile prevãzute la lit. a)-c) se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. d)-h), cu amendã de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de rata inflaþiei.

Sancþiunea poate fi aplicatã ºi persoanelor juridice.

Contravenþiile se constatã, la sesizarea pãrþii vãtãmate, a camerelor de comerþ ºi industrie sau din oficiu, de cãtre personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurenþei, care aplicã ºi amenda.
În cazurile de concurenþã neloialã ce afecteazã în mod semnificativ funcþionarea concurenþei pe piaþa relevantã afectatã Oficiul Concurenþei va sesiza Consiliul Concurenþei pentru soluþionarea cazului în conformitate cu dispoziþiile Legii concurenþei nr. 21/1996.

Oficiul Concurenþei va transmite camerelor de comerþ ºi industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenþã neloialã care constituie contravenþie, conform prevederilor prezentei legi.
Prevederile alin. 1 se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu excepþia art. 13 ºi art. 25-27. Termenul de prescripþie este de 3 ani."

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins: "Art. 5. - Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) folosirea unei firme, invenþii, mãrci, indicaþii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de naturã sã producã confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) punerea în circulaþie de mãrfuri contrafãcute ºi/sau pirat, a cãror comercializare aduce atingere titularului mãrcii ºi induce în eroare consumatorul asupra calitãþii produsului/serviciului;

c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentãri a cãror obþinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaþii secrete în legãturã cu acestea, transmise autoritãþilor competente în scopul obþinerii autorizaþiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care conþin compuºi chimici noi;

d) divulgarea unor informaþii prevãzute la lit. c), cu excepþia situaþiilor în care dezvãluirea acestor informaþii este necesarã pentru protecþia publicului sau cu excepþia cazului în care s-au luat mãsuri pentru a se asigura cã informaþiile sunt protejate contra exploatãrii neloiale în comerþ, dacã aceste informaþii provin de la autoritãþile competente;
e) divulgarea, achiziþionarea sau utilizarea secretului comercial de cãtre terþi, fãrã consimþãmântul deþinãtorului sãu legitim, ca rezultat al unei acþiuni de spionaj comercial sau industrial;

f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de cãtre persoane aparþinând autoritãþilor publice, precum ºi de cãtre persoane împuternicite de deþinãtorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faþa autoritãþilor publice;
g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mãrfuri/servicii purtând menþiuni false privind brevetele de invenþii, mãrcile, indicaþiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectualã cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare ºi altele asemenea, originea ºi caracteristicile mãrfurilor, precum ºi cu privire la numele producãtorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalþi comercianþi ºi pe beneficiari.

Prin menþiuni false asupra originii mãrfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se înþelege orice indicaþii de naturã a face sã se creadã cã mãrfurile au fost produse într-o anumitã localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteºte menþiune falsã asupra originii mãrfurilor denumirea unui produs al cãrui nume a devenit generic ºi indicã în comerþ numai natura lui, în afarã de cazul în care denumirea este însoþitã de o menþiune care ar putea face sã se creadã cã are acea origine."

6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins: "Art. 6. - Persoana care sãvârºeºte un act de concurenþã neloialã va fi obligatã sã înceteze sau sã înlãture actul, sã restituie documentele confidenþiale însuºite în mod ilicit de la deþinãtorul lor legitim ºi, dupã caz, sã plãteascã despãgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislaþiei în vigoare."

7. Articolul 7 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins: "La cererea deþinãtorului legitim al secretului comercial instanþa poate dispune mãsuri de interzicere a exploatãrii industriale ºi/sau comerciale a produselor rezultate din însuºirea ilicitã a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicþia înceteazã atunci când informaþia protejatã a devenit publicã."

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins: "Art. 8. - Acþiunea penalã în cazurile prevãzute la art. 5 se pune în miºcare la plângerea pãrþii vãtãmate ori la sesizarea camerei de comerþ ºi industrie teritoriale sau a altei organizaþii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurenþei.

În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurenþei va avea puterile de investigaþie prevãzute la art. 39-46 din Legea concurenþei nr. 21/1996."

Art. II. - Legea nr. 11/1991, cu modificãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.


Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureºti, 7 iunie 2001.

Nr. 298.