HOMEDESPRE NOISERVICII OFERITEINFO UTILECLIENȚICONTACT
MARCA NATIONALA
» Etape inregistrare
» Costuri

MARCA INTERNATIONALA
» Etape inregistrare si costuri

MARCA COMUNITARA
» Etape inregistrare si costuri

BREVET
» Etape inregistrare
» Costuri

DMI
» Etape inregistrare
» Costuri


EVALUARE MARCA

Oferta speciala de toamna

Raportati-ne o incalcare de drept de proprietate intelectuala. Noi vom lua masuri!

Termeni si Conditii
Lege nr. 585 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 7 noiembrie 2002

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 129/1992 privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Drepturile asupra desenelor ºi modelelor industriale sunt recunoscute ºi protejate pe teritoriul României prin înregistrarea desenului sau modelului industrial, în condiþiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, denumit în continuare O.S.I.M."
2. Dupã articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - În înþelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internaþional de desene ºi modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;
b) autor - persoana fizicã sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înþelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial;
c) certificat de înregistrare - titlul de protecþie acordat de O.S.I.M. pentru desenele ºi modelele industriale înregistrate;
d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei pãrþi a acestuia, redat în douã dimensiuni, rezultat din combinaþia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formã, texturã ºi/sau materiale ºi/sau ornamentaþia produsului în sine;
e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formã care nu determinã caracterul individual al desenului sau modelului industrial;
f) industrial - un desen sau model este considerat industrial dacã obiectul la care se referã desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrialã sau artizanalã ori de câte ori este necesar;
g) mandatar autorizat - persoana care exercitã profesiunea de consilier în proprietate industrialã în condiþiile legii ºi care poate reprezenta o parte interesatã în procedurile în faþa O.S.I.M.;
h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei pãrþi a acestuia redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaþia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formã, texturã ºi/sau ornamentaþia produsului în sine;
i) model de utilitate - creaþie care rezolvã o problemã tehnicã, în special cu privire la forma construcþiei, asamblarea unui produs ºi prezintã noutate pe plan mondial;
j) produs - orice articol obþinut printr-un proces industrial sau artizanal, conþinând printre altele ºi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manierã care sã permit dezasamblarea ºi reasamblarea produsului;
l) solicitant - persoana fizicã sau juridicã ce solicitã la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial;
m) titular - persoana fizicã sau juridicã cãreia îi aparþin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial ºi pentru care se elibereazã certificatul de înregistrare."
3. Articolul 2 se abrogã.
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparþine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sãu în drepturi, pentru desenele ºi modelele industriale create în mod independent.
Se considerã desen sau model industrial creat în mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativã sau de cãtre salariaþi, în cadrul atribuþiilor de serviciu."
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Dacã mai multe persoane au creat acelaºi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparþine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M. sau, dacã o prioritate a fost recunoscutã, aceleia a cãrei cerere are cea mai veche datã de prioritate."
6. Dupã articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - Pânã la proba contrarie, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial."
7. Articolul 5 se abrogã.
8. Dupã articolul 5 se introduce articolul 51 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 51. - În cazul în care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativã, dreptul la certificatul de înregistrare aparþine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu excepþia unor prevederi contractuale contrare.
În cazul în care desenul sau modelul industrial este realizat de cãtre un salariat în cadrul atribuþiilor sale de serviciu, încredinþate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparþine unitãþii angajatoare, cu excepþia unor prevederi contractuale contrare."
9. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Persoanele fizice sau persoanele juridice având domiciliul sau sediul, dupã caz, în afara teritoriului României beneficiazã de dispoziþiile prezentei legi, în condiþiile convenþiilor ºi tratatelor internaþionale privind desenele ºi modelele industriale la care România este parte."
10. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Recunoaºterea drepturilor prevãzute în prezenta lege nu prejudiciazã ºi nu exclude protecþia acordatã prin alte dispoziþii legale privind proprietatea intelectualã, în special cu privire la dreptul de autor ºi cele referitoare la mãrci, brevete de invenþie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate ºi concurenþa neloialã."
11. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Obiectul cererii poate fi înregistrat în mãsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 11, este nou ºi are un caracter individual.
Un desen sau model industrial este considerat nou dacã nici un desen sau model industrial identic nu a fost fãcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost revendicatã prioritatea, înaintea datei de prioritate.
Se considerã cã desenele sau modelele industriale sunt identice dacã trãsãturile lor caracteristice diferã numai în ceea ce priveºte detaliile nesemnificative.
Se considerã cã un desen sau model industrial are caracter individual dacã impresia globalã pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferitã de cea produsã asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial fãcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost revendicatã prioritatea, înainte de data de prioritate.
Dacã un desen sau model industrial aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentã a unui produs complex, acesta va fi considerat nou ºi având caracter individual numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) partea componentã, o datã încorporatã în produsul complex, rãmâne vizibilã pe durata utilizãrii normale a acestuia; utilizare normalã înseamnã utilizarea de cãtre beneficiar, fãrã a include întreþinerea sau reparaþiile;
b) caracteristicile vizibile ale pãrþii componente îndeplinesc ele însele condiþiile privind noutatea ºi caracterul individual."
12. Dupã articolul 8 se introduce articolul 81 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 81. - În conformitate cu art. 8, se considerã cã un desen sau model industrial a fost fãcut public dacã a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comerþ sau divulgat în alt mod, cu excepþia cazului în care aceste acþiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activitãþii din domeniul respectiv, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost revendicatã prioritatea, înaintea datei de prioritate.
Nu se considerã cã desenul sau modelul industrial a fost fãcut public dacã a fost divulgat unei terþe persoane în condiþii de confidenþialitate explicite sau implicite.
Nu se considerã cã s-a produs o divulgare dacã un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protecþie a fost fãcut public de cãtre autor, de succesorul sãu în drepturi sau de un terþ, ca urmare a informaþiilor oferite de autor sau a acþiunii întreprinse de cãtre acesta ori de cãtre succesorul lui în drepturi în cursul perioadei de 12 luni care precedã data de depunere a cererii sau data de prioritate.
Se considerã abuz aducerea la cunoºtinþa publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum ºi valorificarea acestuia fãrã acordul autorului.
Nu este luatã în considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz faþã de autor sau succesorul sãu în drepturi, produsã în perioada de 12 luni care precedã data de depunere a cererii sau data de prioritate."
13. Articolul 9 se abrogã.
14. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcþie tehnicã nu poate fi înregistrat.
Nu poate fi înregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus în forma ºi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este încorporat sau la care este aplicat sã fie legat mecanic ori amplasat în jurul unui alt produs, astfel încât fiecare dintre produse sã îºi poatã îndeplini funcþia."
15. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial trebuie sã cuprindã:
a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) numãrul de desene sau modele industriale pentru care se solicitã protecþia;
d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul industrial, dacã este cazul;
e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicitã protecþia, aºa cum apar în reprezentãrile grafice depuse;
f) numele autorilor sau o declaraþie pe rãspunderea solicitantului cã autorii au renunþat la dreptul de a fi menþionaþi în cerere ºi/sau în publicaþiile desenului sau modelului industrial;
g) reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului industrial, în 3 exemplare.
Cererea de înregistrare mai poate conþine, dupã caz, ºi alte elemente care nu condiþioneazã data depozitului reglementar:
a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
b) actele de prioritate, în cazul în care se invocã una dintre prioritãþile prevãzute la art. 17 ºi 18;
c) solicitarea amânãrii publicãrii;
d) procura de reprezentare în faþa O.S.I.M.;
e) declaraþia indicând informaþiile care, dupã cunoºtinþa solicitantului, permit sã se dovedeascã îndeplinirea condiþiilor de acordare a protecþiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicitã înregistrarea."
16. Dupã articolul 12 se introduc articolele 121 ºi 122 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 121. - Reprezentãrile grafice trebuie sã redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice sã fie evidenþiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentãrile grafice trebuie sã fie de o calitate suficientã, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial sã fie evidenþiate ºi publicarea sã fie posibilã.
În cazul unui desen industrial reprezentãrile grafice pot fi însoþite de 3 specimene.
Art. 122. - Cererea de înregistrare ºi descrierea, prezentate conform art. 12 ºi redactate în limba românã, însoþite de reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, dupã caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. ºi constituie depozitul naþional reglementar.
O.S.I.M. înregistreazã cererea dacã sunt depuse minimum urmãtoarele: o cerere care sã conþinã solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului ºi reprezentãrile grafice sau specimenele, într-un exemplar.
Dacã în termen de douã luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completãrile necesare pentru constituirea depozitului naþional reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge.
Data depozitului naþional reglementar este data la care au fost depuse documentele prevãzute la alin. 2 sau data care rezultã din tratatele ori convenþiile privind desenele sau modelele industriale la care România este parte.
În Registrul naþional al cererilor depuse se înscriu depozitele naþionale reglementare, constituite conform alin. 1 ºi 2, precum ºi depozitele internaþionale constituite conform Aranjamentului de la Haga."
17. Articolul 13 se abrogã.
18. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - În procedurile în faþa O.S.I.M. solicitantul certificatului de înregistrare sau succesorul sãu în drepturi poate beneficia de asistenþa unui consilier în proprietate industrialã autorizat.
Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu excepþia depunerii cererii."
19. La articolul 15, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Desenele ºi modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sã satisfacã o regulã de unitate de concepþie, de unitate de producþie sau de unitate de utilizare ori trebuie sã aparþinã aceluiaºi ansamblu sau compoziþii de articole."
20. La articolul 17, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Se recunoaºte un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate."
21. Dupã articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 191. - Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinãri preliminare din care sã rezulte:
a) îndeplinirea condiþiilor de formã a cererii, prevãzute la art. 12 alin. 1;
b) îndeplinirea condiþiilor prescrise pentru reprezentãrile grafice, prevãzute la art. 121;
c) îndeplinirea condiþiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevãzute la art. 12 alin. 2;
d) achitarea taxelor în termenul ºi cuantumul prevãzute de lege.
În cazul în care neregularitãþile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupã caz, nu se va recunoaºte prioritatea.
Dacã se constatã neregularitãþi, acestea se notificã solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri.
Cererile care nu îndeplinesc condiþiile de depozit multiplu se vor diviza de cãtre solicitant, la cererea O.S.I.M.
Solicitantul are obligaþia sã divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit naþional reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 15.
În cazul în care solicitantul nu divizeazã cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizeazã din oficiu cererea în mai multe cereri divizate ºi va lua în examinare numai prima cerere, respingându-le pe celelalte.
Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depãºesc conþinutul cererii iniþiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii iniþiale."
22. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum ºi reproducerea, fotografia sau orice reprezentare graficã a acestuia se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M., în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.
Publicarea prevãzutã la alin. 1 poate fi amânatã, la cererea solicitantului, pe o perioadã care nu poate depãºi 30 de luni, calculatã de la data depunerii cererii sau de la data prioritãþii, când aceasta a fost invocatã.
Publicarea cererilor internaþionale de cãtre Organizaþia Mondialã a Proprietãþii Intelectuale este consideratã o publicare conform alin. 1."
23. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Persoanele interesate pot face opoziþii scrise la O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului industrial, în termen de 3 luni de la data publicãrii acestuia, pentru urmãtoarele motive:
a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;
b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintâi cererea;
d) în cazul nerespectãrii art. 22 lit. d).
Opoziþiile se soluþioneazã de cãtre o comisie de specialitate în termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M."
24. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineazã de cãtre Comisia de examinare desene ºi modele industriale. Comisia hotãrãºte, dupã caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, în termen de 12 luni de la data publicãrii cererii, ori poate lua act de renunþarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotãrârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui raport de examinare ºi în conformitate cu prevederile art. 11, 8 ºi 81.
Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în Registrul naþional al desenelor ºi modelelor industriale ºi se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M.
Cererea de înregistrare va fi respinsã dacã:
a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 11, 8 ºi 81;
b) obiectul cererii se încadreazã în prevederile art. 10 ºi 11;
c) nu sunt achitate taxele legale în termenele ºi cuantumurile prevãzute de lege;
d) încorporeazã, fãrã acordul titularului, o operã protejatã prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, cu modificãrile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrialã protejat;
e) constituie o utilizare improprie a oricãruia dintre obiectele menþionate în lista cuprinsã în art. 6 ter din Convenþia de la Paris pentru protecþia proprietãþii industriale la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuzivã a emblemelor ºi stemelor, altele decât cele menþionate în art. 6 ter din convenþie.
În examinarea cererii se va lua în considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene ºi modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum ºi orice alte documente relevante pentru procesul de examinare depuse de persoanele interesate. În procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completãri necesare, iar în cazul desenelor industriale, chiar specimene.
Dispoziþiile prezentei legi se aplicã ºi cererilor internaþionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îºi extind efectele lor în România, afarã de cazul în care nu se prevede altfel."
25. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Pentru neîndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 8 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotãrârilor sale, pânã la comunicarea acestora."
26. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Hotãrârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativã, în scris ºi motivat, la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la comunicare.
Contestaþia va fi examinatã, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de cãtre Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M."
27. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - Hotãrârea motivatã a Comisiei de reexaminare se comunicã pãrþilor în termen de 15 zile de la pronunþare ºi poate fi atacatã cu apel la Tribunalul Bucureºti, Secþia contencios administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare.
Hotãrârea Tribunalului Bucureºti poate fi atacatã cu recurs la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.
Judecarea la Tribunalul Bucureºti ºi la Curtea de Apel Bucureºti se face cu participarea procurorului.
Hotãrârile Comisiei de reexaminare rãmase definitive ºi irevocabile se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunþarea hotãrârii.
Hotãrârile judecãtoreºti se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã, în termen de 60 de zile de la data comunicãrii acestora cãtre O.S.I.M.
În faþa Comisiei de reexaminare pãrþile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrialã."
28. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - Toate hotãrârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate."
29. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele industriale de cãtre O.S.I.M. se face în temeiul hotãrârilor de admitere rãmase definitive, în termen de 30 de zile de la data la care hotãrârea de admitere a rãmas definitivã."
30. Dupã articolul 28 se introduc articolele 281 ºi 282 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 281. - Procedurile privind cererile de înregistrare de desene ºi modele industriale ºi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul ºi la termenele stabilite conform legii. Taxele se plãtesc în contul O.S.I.M.
Taxele datorate de persoanele fizice ºi persoanele juridice cu domiciliul sau, dupã caz, cu sediul în strãinãtate se plãtesc în valutã în contul O.S.I.M.
Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective.
Art. 282. - Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forþã majorã, nu a putut sã respecte un termen privind procedurile în faþa O.S.I.M. este repus în termen, dacã prezintã o cerere motivatã, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sã acþioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.
Dispoziþiile alin. 1 nu se aplicã în urmãtoarele situaþii:
a) invocarea prioritãþii conform art. 17-19;
b) plata taxelor de înregistrare ºi publicare;
c) înregistrarea unei opoziþii conform art. 21;
d) formularea contestaþiilor conform art. 24.
Cererea de repunere în termen va fi însoþitã de dovada privind plata taxei legale."
31. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - Pe întreaga perioadã de valabilitate certificatul de înregistrare conferã titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial ºi dreptul de a interzice terþilor sã efectueze, fãrã consimþãmântul sãu, urmãtoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializãrii, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care acesta se aplicã."
32. Dupã articolul 29 se introduc articolele 291-293 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 291. - Întinderea protecþiei este determinatã de reprezentãrile grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.
Protecþia acordatã unui desen sau model industrial în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizualã globalã diferitã asupra unui utilizator avizat.
La stabilirea sferei de protecþie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului industrial.
Art. 292. - Drepturile conferite la art. 29 nu se exercitã în privinþa:
a) actelor efectuate exclusiv în scop personal ºi necomercial, experimental, de cercetare sau învãþãmânt, cu condiþia ca aceste acte sã nu prejudicieze exploatarea normalã a desenelor sau modelelor industriale ºi sã se menþioneze sursa;
b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altã þarã, atunci când acestea intrã temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb ºi accesorii în scopul reparãrii acestor vehicule sau al executãrii de reparaþii pe aceste vehicule;
c) folosirii sau luãrii mãsurilor efective ºi serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de cãtre terþi, în intervalul de timp dintre decãderea din drepturi a titularului ºi revalidarea certificatului;
d) folosirii desenului sau modelului industrial cu bunã-credinþã, în perioada cuprinsã între termenul vizat la art. 281 ºi data publicãrii dreptului restabilit.
Art. 293. - Drepturile decurgând dintr-un certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaþã, pe teritoriul României, a produselor în care sunt încorporate desene sau modele industriale protejate, vândute anterior de cãtre titularul certificatului de înregistrare sau cu consimþãmântul acestuia."
33. Alineatul 1 al articolului 30 va avea urmãtorul cuprins:
"Începând cu data publicãrii cererii persoana fizicã sau persoana juridicã îndreptãþitã la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiazã provizoriu de aceleaºi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 29, pânã la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepþia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsã sau retrasã."
34. Alineatele 1, 3 ºi 5 ale articolului 31 vor avea urmãtorul cuprins:
"Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar ºi poate fi reînnoitã pe 3 perioade succesive de 5 ani.

...............................................................................................

O.S.I.M. acordã un termen de graþie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menþinere în vigoare, pentru care se percep majorãri.

...............................................................................................

Decãderea titularului din drepturi se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M."
35. La articolul 31, dupã alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu urmãtorul cuprins:
"În cazul decãderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decãderii, pentru motive temeinice."
36. Dupã articolul 31 se introduce articolul 311 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 311. - Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului industrial înceteazã în urmãtoarele situaþii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) prin anularea certificatului de înregistrare;
c) prin decãderea titularului din drepturi;
d) prin renunþarea titularului certificatului de înregistrare."
37. Alineatele 2 ºi 3 ale articolului 33 vor avea urmãtorul cuprins:
"Transmiterea se poate face pe cale succesoralã, prin cesiune sau licenþã.
Transmiterea se înregistreazã la O.S.I.M. ºi produce efecte faþã de terþi numai de la data publicãrii în Buletinul oficial de proprietate industrialã a menþiunii de transmitere."
38. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - Înregistrarea în strãinãtate a desenelor ºi modelelor industriale, create pe teritoriul României, se face de cãtre persoana fizicã sau persoana juridicã îndreptãþitã la eliberarea certificatului, numai dupã depunerea cererii la O.S.I.M.
Cererile internaþionale, fãcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga, se depun la Organizaþia Mondialã a Proprietãþii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M."
39. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constatã cã, la data înregistrãrii cererii, nu erau îndeplinite condiþiile pentru acordarea protecþiei.
Anularea poate fi cerutã pe toatã durata de valabilitate a certificatului de înregistrare ºi se judecã de cãtre Tribunalul Bucureºti.
Hotãrârea de anulare se înregistreazã la O.S.I.M. ºi se publicã în termen de maximum douã luni de la data înregistrãrii acesteia."
40. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nãscute din contractele de cesiune sau licenþã sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti, potrivit dreptului comun."
41. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unicã pe teritoriul României, care asigurã protecþia desenelor ºi modelelor industriale."
42. Partea introductivã ºi litera f) ale articolului 40 vor avea urmãtorul cuprins:
"O.S.I.M. are urmãtoarele atribuþii în domeniul protecþiei desenelor ºi modelelor industriale:

...............................................................................................

f) editeazã ºi publicã periodic în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M. date privitoare la desenele ºi modelele industriale."
43. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - Însuºirea fãrã drept, în orice mod, a calitãþii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 15 milioane lei la 30 milioane lei."
44. Dupã articolul 41 se introduce articolul 411 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 411. - În cazul în care, printr-o hotãrâre judecãtoreascã, se stabileºte cã o altã persoanã decât cea care figureazã în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptãþitã la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. elibereazã certificatul de înregistrare persoanei îndreptãþite ºi publicã schimbarea titularului."
45. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - Reproducerea, fãrã drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricãrii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulaþie ori folosirii, fãrã acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, constituie infracþiunea de contrafacere a desenului sau modelului industrial ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.
Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate sau din oficiu.
Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despãgubiri, potrivit dreptului comun, ºi poate solicita instanþei judecãtoreºti competente sã dispunã mãsura confiscãrii sau, dupã caz, a distrugerii produselor contrafãcute; aceste dispoziþii se aplicã ºi materialelor ºi echipamentelor care au servit nemijlocit la sãvârºirea infracþiunii de contrafacere."
46. Dupã articolul 42 se introduc articolele 421-423 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 421. - Titularul unui desen sau model industrial înregistrat poate solicita instanþei judecãtoreºti:
a) dispunerea unor mãsuri asiguratorii, atunci când existã un risc de încãlcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat ºi dacã aceastã încãlcare riscã sã cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacã existã un risc de distrugere a elementelor de probã;
b) dispunerea, imediat dupã vãmuire, a unor mãsuri de încetare a faptelor de încãlcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost sãvârºite de un terþ cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mãrfuri importate care implicã o atingere a acestor drepturi.
Pentru ordonarea mãsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziþiile dreptului comun. La luarea mãsurilor asiguratorii, ordonate de cãtre instanþã, va putea fi cerutã constituirea de cãtre reclamant a unei garanþii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.
Instanþa va putea pretinde reclamantului sã furnizeze orice elemente de probã de care acesta dispune, pentru a dovedi cã este titularul dreptului încãlcat ori a cãrui încãlcare este inevitabilã.
În cazul în care mijloacele de probã în susþinerea pretenþiilor reclamantului se aflã sub controlul pârâtului, instanþa va putea sã dispunã ca probele sã fie produse de cãtre pârât, sub condiþia garantãrii confidenþialitãþii informaþiilor, potrivit legii.
Instanþa va putea sã dispunã ca autorul încãlcãrii drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare sã furnizeze informaþii imediate privind provenienþa ºi circuitele de distribuire a mãrfurilor contrafãcute, precum ºi informaþii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiþia ca o astfel de mãsurã sã nu fie excesivã în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.
Art. 422. - Autoritãþile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vãmuirii la importul mãrfurilor în cazurile prevãzute la art. 421 pânã la pronunþarea hotãrârii judecãtoreºti.
Art. 423. - Certificatele de înregistrare a desenelor ºi modelelor industriale în vigoare reprezintã active necorporale ºi pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoanã juridicã."
47. Articolul 43 se abrogã.
48. Dupã articolul 43 se introduce articolul 431 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 431. - La cererea instanþei judecãtoreºti, O.S.I.M. este obligat sã înainteze actele, documentele ºi informaþiile necesare judecãrii cauzei cu care a fost învestitã."
Art. II. - (1) Dispoziþiile prezentei legi intrã în vigoare la 3 luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziþie contrarã se abrogã.
Art. III. - Legea nr. 129/1992 privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU
Bucureºti, 29 octombrie 2002.
Nr. 585.